TEAM BUILDING SỰ KIỆN THỂ THẢO DUATHLON

Hotline: 0909 26 28 30

Ý Tưởng Chương Trình:

Cuộc thi hai môn phối hợp là gì?

Hai môn phối hợp là một cuộc thi bao gồm chạy và đạp xe. Thể thức thông thường của một cuộc thi hai môn phối hợp là chạy-đạp xe-chạy, nghĩa là bạn bắt đầu bằng việc chạy, sau đó chuyển sang đạp xe, sau đó chuyển lại sang chạ