TEAM BUILDING AMAZING RACE & CSR

Hotline: 0909 26 28 30

Ý Nghĩa Chương Trình:

Team Building Amazing Race: Tăng cường gắn kết, phát triển kỹ năng, nâng cao tinh thần và thúc đẩy sáng tạo cho đội ngũ nhân viên.

CSR ( Corporate Social Responsibility): Thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần phát triển bền vững và tạo tác động tích cực đến cộng đồng.