nhân sự new focus

  • BAN GIÁM ĐỐC

Huỳnh bé
DIRECTOR

“Thất bại không bao giờ thắng được tôi, nếu khao khát thành công của tôi đủ mạnh mẽ” – Og Mandino

Phan xuân hiệp
vice director

” Vấn đề không phải là bạn có gục ngã hay không, mà là bạn có đứng dậy sau đó hay không” – Vince Lombardi

  • PHÒNG KINH DOANH & MARKETING

kỳ nguyên
sale tour

“Thành công hay thất bại trong kinh doanh là do thái độ trong suy nghĩ nhiều hơn là khả năng suy nghĩ.” – Walter Scott

nguyễn phú hào
account & marketing

“Những khách hàng không hài lòng sẽ là bài học tuyệt vời nhất cho bạn.” – Bill Gates